Gedragscode

The Staging Company heeft een positie als commerciële, maar ook als maatschappelijke onderneming.

Dat betekent dat wij streven naar een optimaal commercieel en maatschappelijk presteren van onze activiteiten. Vanwege de grote belangen, die er in de branche omgaan en de mogelijke negatieve gevolgen voor de betrokken partijen, die uit niet zorgvuldig handelen kunnen ontstaan, hechten wij bijzonder aan een transparante manier van handelen.

Deze manier van handelen hebben we vastgelegd in onderstaande Gedragscode.

1. Normen voor gedrag
The Staging Company, gevestigd aan de Boschstraat 6a te Brunssum, voert haar activiteiten uit met respect voor de belangen van diegenen waarmee zij samenwerkt. Wij werken op basis van eerlijkheid, integriteit en transparantie. Wij gedragen ons in onze bedrijfsvoering ethisch, tegenover elkaar en tegenover derden. Wij zullen ons niet inlaten met praktijken die het belang van de bedrijfstak specifiek en de maatschappij in het algemeen kunnen schaden.

2. Naleving van de wet- en regelgeving
Ondernemingen en medewerkers van The Staging Company verplichten zich ertoe wet- en regelgeving na te leven en zich te onthouden van gedragingen die strijdig zijn met de gedragscode, de openbare orde, de goede zeden en al wat in het maatschappelijk verkeer betaamt.

3. Medewerkers
The Staging Company streeft een werkomgeving na waarin mensen elkaar met vertrouwen en respect tegemoet treden en waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en reputatie van de onderneming. Wij willen goede, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden creëren voor alle medewerkers. Samen met onze medewerkers willen we de vaardigheden en capaciteiten van ieder van hen verder ontwikkelen en vergroten. Wij zorgen voor een goede communicatie met onze medewerkers door middel van informatie en overlegprocedures. Medewerkers zijn verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden voor zover dit niet in strijd komt met een wettelijke plicht tot openbaarmaking. De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het dienstverband van kracht.

4. Aandeelhouders
The Staging Company voert haar activiteiten uit in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor goed ondernemingsbestuur. Wij verstrekken aan de aandeelhouders tijdige, regelmatige en betrouwbare informatie over onze activiteiten, structuur, financiële positie en resultaten.

5. Zakenpartners
The Staging Company hanteert objectieve en zorgvuldige afwegingen bij het verstrekken van opdrachten of het samenwerken met toeleveranciers, onderaannemers, afnemers en andere zakenpartners. The Staging Company verwacht dat deze zakenpartners het door The Staging Company in hen gestelde vertrouwen niet schaden.

6. Betrokkenheid bij de gemeenschap
The Staging Company streeft ernaar als onderneming haar verantwoordelijkheden na te komen jegens de maatschappelijke omgeving waarin zij actief is.

7. Innovatie
The Staging Company zal innovatie bevorderen die is gericht op verhoging van de functionaliteit, duurzaamheid en toegevoegde waarde van haar producten en diensten. The Staging Company houdt waar mogelijk rekening met de hinder die hierbij voor de omgeving kan optreden en tracht deze zoveel mogelijk te beperken.

8. Zakelijke integriteit
In het zakendoen maken medewerkers van The Staging Company objectieve en zakelijke afwegingen. Het is niet toegestaan geschenken, uitnodigingen of andere oneigenlijke voordelen gericht op zakelijk en/of financieel gewin te verstrekken of te ontvangen. Elk verzoek daartoe dient te worden afgewezen en aan de vertrouwenspersoon te worden gemeld. Relatiegeschenken moeten derhalve zowel bij geven als ontvangen binnen redelijke grenzen blijven en mogen in ieder geval nooit in de vorm van geld plaatsvinden. Transacties die namens The Staging Company worden aangegaan, zullen correct worden vastgelegd conform de geldende procedures en inzichtelijk en controleerbaar zijn.

9. Controle
De dagelijkse verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd aan de directie. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat deze Gedragscode wordt toegepast, indien noodzakelijk aangevuld met richtlijnen afgestemd op specifieke omstandigheden.

10. Rapportage
Er zijn maatregelen getroffen om medewerkers in staat te stellen vertrouwelijk te rapporteren en de medewerker zal van een dergelijke melding geen nadeel ondervinden. Wanneer medewerkers op de hoogte zijn van overtreding van de gedragscode dan dienen zij dit te melden aan de vertrouwenspersoon. Uitlokking tot overtreding moet eveneens worden gemeld.

11. Sancties
De gedragscode is geen vrijblijvende zaak. Bij overtreding zal tot arbeidsvoorwaardelijke sancties worden overgegaan.

12. Belangentegenstellingen
Van alle medewerkers van The Staging Company wordt verwacht dat zij persoonlijke activiteiten en financiële belangen vermijden die tegenstrijdig zouden kunnen zijn met de belangen van de onderneming. Het is medewerkers verboden persoonlijk gewin voor zichzelf of anderen na te streven door ge- of misbruik van hun positie.

13. Naleving
Naleving van deze Gedragscode is een essentieel onderdeel van ons succes als bedrijf. De directie van The Staging Company ziet er op toe dat alle medewerkers deze gedragsregels kennen, met de werking ervan vertrouwt raken en dat aandacht wordt besteed aan naleving van de in deze code opgenomen voorschriften.

Modelwoning in Roermond

Engelman Architecten ontwierp voor deze centrale locatie een hoogwaardige appartementresidentie. In dit prachtig afgewerkte gebouw te Roermond heeft The Staging Company..
Lees meer

Modelwoning in Leidschendam

Aan de rand van Leidschendam, nabij landgoed Schakenbosch, heeft The Staging Company deze Modelwoning voor De Langen & Van Den Berg..
Lees meer
BAM BAM BAM
Partners