Disclaimer

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de internetsite: www.thestagingcompany.eu

U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. 
The Staging Company houdt kantoor op de Industriestraat 4A te Sittard, Nederland. Door de internetsite te bezoeken en/of de op of via de internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van de internetsite
Beslissingen die u neemt op basis van informatie op de internetsite zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel The Staging Company tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekken wij expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. The Staging Company garandeert niet dat de internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van de internetsite, dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer The Staging Company hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze internetsites van derden. The Staging Company aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is niet door The Staging Company geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
The Staging Company, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Staging Company of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Staging Company is het niet toegestaan links naar sites van The Staging Company weer te geven.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar The Staging Company stuurt, kunnen onveilig zijn. The Staging Company raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan The Staging Company te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan The Staging Company te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
The Staging Company en zijn onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als The Staging Company op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
  • de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan The Staging Company of aan u wordt gezonden
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite
  • misbruik van deze internetsite
  • verlies van gegevens
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van The Staging Company.

Misbruik 
The Staging Company behoudt zich het recht voor bij naar zijn oordeel gebleken inbreuk/misbruik de inbreukmaker/misbruiker te weren van de internetsite en zo nodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter zijn rechten veilig te stellen.

Toepasselijk recht
Op de internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

Wijzigingen 
The Staging Company behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.